พิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสวีวิทยา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อำเภอสวี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยได้ดำเนินการและเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 1 อาคาร 3
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสวี

ตัวอย่างภาพ

 

 

 

 

ก่อตั้งโดย กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวีวิทยา


Last Updated 08/08/2006 09:02:29